1. Avis i informació legal

El present avís legal regula l’ús del servei de la pàgina Web http://certis.cat/, propietat de CERTIS CORP,SL., amb domicili a la Ctra. C-17 Km. 49,446 – 08550 Balenyà, Barcelona; que posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització de la pàgina Web atribueix la condició d’usuari de la Web (d’ara endavant, “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privacitat des del moment mateix que l’Usuari accedeix a la Web.

En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar la web, ja que aquesta pot sofrir modificacions.

2.  Objecte

La present Web, propietat de CERTIS CORP, SL, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer els serveis del Grup CERTIS i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i/o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari i l’acceptació, sense reserves de cap mena, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si s’escau, regeixin la utilització de la web o dels serveis vinculats a la mateixa.

En aquest sentit, CERTIS CORP,SL., es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la Web.

3. Condicions d’accés a la Web

3.1 Caràcter gratuït de la utilització de la Web.

La Web té caràcter gratuït per als usuaris. No obstant això, a través de la pàgina Web CERTIS CORP,SL. pot facilitar les dades personals per demanar informació.

3.2 Informació veraç

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través del web haurà de ser veraç.
l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi.

4. Ús de la pàgina Web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, RD 1720/2007 de 21 de desembre, la llei 34/2002 de 11 de juliol, als reglaments d’ús i instruccions, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

L’Usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que CERTIS CORP,SL. posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb les presents condicions generals.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels continguts, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware y software).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa CERTIS CORP,SL. pugui patir, directa o indirectament, com a conseqüència del incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la pàgina Web, de les Condicions Generals, i d’aquesta Política de Privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions de la Web.

4.1 Ús del codi font

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, la informació i els continguts que es recullen a la web, estan protegits per la legislació Espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

5. Continguts de la Web

Els continguts de la Pàgina Web són posats a la disposició de l’Usuari per CERTIS CORP,SL. com a informació pròpia o si s’escau, de tercers. D’aquesta manera, l’entitat posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos a la web siguin exactes i estiguin actualitzats.

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privacitat, i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptats, i l’ordre públic.

L’Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

No obstant això, l’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

6) Links

La Web http://certis.cat/ pot incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a través d’Internet.

La Web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o alguna relació entre la Web i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

7) Protecció de Dades

A efectes del que es disposa en la normativa vigent sobre protecció de dades, CERTIS OBRES I SERVEIS S.A.U informa a l’Usuari de l’existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l’entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat de la qual és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els clients o usuaris que hagin facilitat les seves dades a la web. El client té la possibilitat d’exercitar, d’acord amb l’establert en aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a CERTIS OBRES I SERVEIS S.A.U, Ctra. C-17 Km. 49,446 – 08550 Balenyà, Barcelona, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

CERTIS CORP,SL. es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al seu deure de guardar-los, fins i tot després de conclosa la relació contractual, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L’Usuari que facilita les seves dades personals al Portal atorga el seu consentiment a CERTIS CORP,SL. per rebre d’aquesta última publicitat de productes o serveis de la mateixa o de tercers, sempre relacionats amb serveis de l’entitat. Si no desitja rebre qualsevol d’aquestes publicitats, podrà comunicar-ho a l’adreça indicada en l’apartat 1 d’aquesta Clàusula, mitjançant escrit en el que consti la data i signatura original.

8. Cookies

CERTIS CORP,SL. pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines Web.

Les cookies que utilitza CERTIS CORP,SL. a la Web s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’Usuari.

Aquestes cookies, s’utilitzen per CERTIS CORP,SL. amb la finalitat de reconèixer els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i Serveis reservats exclusivament a ells. De la mateixa manera, s’utilitzen a l’efecte d’elaboració d’estadístiques de CERTIS CORP,SL. per oferir a l’Usuari la possibilitat de personalitzar el Lloc Web d’acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar-ho en cada visita al mateix.

9. Propietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina Web són propietat de CERTIS CORP,SL. o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la Web atribueixi a l’Usuari cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de CERTIS CORP,SL. o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, en virtut de l’establert en aquesta política de privacitat. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present Web.

10. Publicitat

A la Web s’allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleixi amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

CERTIS CORP,SL no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

11. Responsabilitat

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que CERTIS CORP,SL. pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions al fet que queda sotmès per aquesta Política de Privacitat, per la llei, o si s’escau, per les condicions particulars que siguin aplicables.

11.1 Responsabilitat en l’Accés al Portal

CERTIS CORP,SL. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació de la mateixa o amb caràcter previ.

11.2 . Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts

L’accés a la Web no implica l’obligació per part de CERTIS CORP,SL., de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic maliciós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

CERTIS CORP,SL. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei a la web.

11.3 Responsabilitat dels enllaços o links.

El servei d’accés a la Web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, CERTIS CORP,SL., no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany.

12. Legislació aplicable

La present política de privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina Web, l’Usuari i CERTIS CORP,SL., acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

A les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.